خبرهای خوب بهاری

با سلام به دوستان عزیز بنیاد نیکوکاری پویانه علم

١- بودجه سال تحصیلی ٩٧-٩۶ به میزان ١۵درصد افزایش یافت و به عدد ١/۴ میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن هزینه مکان بنیاد رسید.
٢- شهریه کلیه بورسیه شدگان در سال تحصیلی ٩٧-٩۶، به میزان ١٠ درصد افزایش خواهد یافت.
٣- تعداد دانش آموزان در سطح ٨۵٠ نفر باقی خواهد ماند. 
۴- تعداد دانشجویان به عدد ٢٧۵ خواهد رسید.
۵- در تقویم کارى امسال دو سمینار منطقه اى در غرب و جنوب کشور به منظور آشنایی نزدیک بورسیه شدگان با همدیگر گنجانده شده است.

دوستدار شما-پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.