دبستان پویانه علم شماره ده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۰، استان سیستان و بلوچستان، بهره برداری اواخر بهار ۱۳۹۹