دبستان پویانه علم شماره بیست و شش

دبستان پویانه علم شماره ۲۶، گیشتران بم پشت، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱