دبستان پویانه علم شماره بیست و نه

دبستان پویانه علم شماره ۲۹( زنده یاد احمد باباخانی)، استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱