دبستان پویانه علم شماره بیست

مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، بهره برداری مهر ۱۳۹۹