دبستان پویانه علم شماره شانزده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۶ در استان کرمان، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹