دبستان پویانه علم شماره چهارده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۴ در استان کرمانشاه، گهواره، روستای درویت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸