مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

 

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- دبستان پویانه علم شماره ۱، استان کرمانشاه،روستای سرتنگ، بهره‎‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- دبستان پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه، روستای ده کهنه، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- دبستان پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه، روستای آسیاب موسی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- دبستان پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه، روستای سید محمد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- دبستان پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای هفت آشیان، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۶- دبستان پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه، روستای مریوانی بیدگل، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۷- دبستان پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، روستای خان امیر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۸- دبستان پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، روستای خراشگفت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۹- دبستان پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، روستای رمه چر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۰- دبستان پویانه علم شماره ۱۰،  استان سیستان و بلوچستان، روستای نیک آباد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۱- دبستان پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه، بخش کوزران، بهره‌برداری پاییز ۱۳۹۹

۱۲- دبستان پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، روستای کنهر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز پویانه علم شماره ۱۳، خانه فرهنگ و ورزش پویانه علم، کوزران، کرمانشاه

۱۴- دبستان پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، روستای درویت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-دبستان پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، روستای موتور پمپ،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۶- دبستان پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، روستای موتور شیرازی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۷- دبستان پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، روستای محمدآباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۸- دبستان پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، روستای حاجی‌آباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۹- دبستان پویانه علم شماره ۱۹، استان سیستان و بلوچستان، روستای امام جعفر صادق، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۰- دبستان پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، روستای دوربن، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۱- دبستان پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، روستای آب سردان،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

 ۲۲- دبستان پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان، روستای ناگان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۳- دبستان پویانه علم شماره  ۲۳،  استان کرمانشاه، بخش ماهیدشت، روستای نامیوند سفلی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۲۴- دبستان پویانه علم شماره ۲۴، چابهار، استان سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱

۲۵- دبستان پویانه علم شماره ۲۵، جنگارک، چابهار، استان سیستان و بلوچستان، تابستان ۱۴۰۱

۲۶- دبستان پویانه علم شماره ۲۶، گیشتران بم پشت، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱

۲۷- دبستان پویانه علم شماره ۲۷، استان کرمانشاه، روستای چقا الهی، زمان بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۸- دبستان پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، روستای خورنه سفلی، زمان بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۹- دبستان پویانه علم شماره ۲۹( زنده یاد احمد باباخانی)، استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه،زمان بهره‌برداری تابستان ۱۴۰۱

۳۰- دبستان پویانه علم شماره ۳۰، اسکان بم پشت ۱، سراوان، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۱- دبستان پویانه علم شماره ۳۱، اسکان بم پشت ۲، سراوان، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۲- دبستان پویانه علم شماره ۳۲، عروس جاعان بم پشت، سراوان، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۳- دبستان پویانه علم شماره ۳۳، نصرت آباد، زاهدان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۴- دبستان پویانه علم شماره ۳۴، نور آباد عمرزهی، خاش، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۵- دبستان پویانه علم شماره ۳۵، شیر آباد، مهرستان، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۶- دبستان پویانه علم شماره ۳۶، شیر آباد ۲، مهرستان، سیستان و بلوچستان، زمان بهره برداری بهار ۱۴۰۱