مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۰

مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۰، استان کرمانشاه، کرند غرب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲