مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۳

مرکز فرهنگی و ورزشی پویانه علم شماره ۴۳، استان کرمانشاه، روانسر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲