پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

به اطلاع عزیزان دانشجو می رساند که کمک هزینه تحصیلی ماه های خرداد و تیر کسانی که گواهی دانشگاه ارسال نموده اند در تاریخ  ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ قابل برداشت است.

با امید به فرداهای بهتر

دوستدار شما – پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.