دبستان پویانه علم شماره ۲

دبستان پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای ده کهنه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷