دبستان پویانه علم شماره شش

دبستان پویانه علم شماره شش: روستای مریوانی بیدگل، منطقه کوزران، استان کرمانشاه، بهره برداری بهار ۱۳۹۸