دبستان پویانه علم شماره ۶

دبستان پویانه علم شماره  ۶، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای مریوانی بیدگل، بهره برداری بهار ۱۳۹۸