دبستان پویانه علم شماره ۵

دبستان پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای هفت آشیان، بهره برداری بهار ۱۳۹۸