گزارشات مالی

صورت های مالی بنیاد پویانه علم هر ساله در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه توسط یکی از اعضای جامعه ی حسابداران رسمی، در راستای توسعه شفافیت بیشتر بنیاد، حسابرسی می شود.
بنیاد پویانه علم نیز خلاصه این گزارش حسابرسی را به همراه گزارش بازرس اصلی بنیاد به منظور اطلاع رسانی شفاف، در وب سایت قرار داده که قابل مشاهده است.