گزارش فروش اولین بازارچه بنیاد

با سلام به دوستان عزیز بنیاد پویانه علم

گزارش فروش اولین بازارچه بنیاد:

فروش کل: ١٩.۶٢١.٨٠٠ تومان

با توجه به هزینه های انجام شده امکان جذب یک بورسیه فراهم گردیده است.
بنیاد طبق وعده ی خود تعداد بورسیه های جدید را به دو نفر افزایش می دهد.

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.