مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای سرتنگ‌، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- مدرسه پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای ده کهنه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- مدرسه پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای آسیاب موسی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- مدرسه پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای زرده سید محمد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- مدرسه پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه،کوزران، روستای هفت آشیان، بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۶- مدرسه پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه،کوزران، روستای مریوانی بیدگل، بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۷- مدرسه پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، شهرستان بروجرد، روستای خان امیر، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۸- مدرسه پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، شهرستان بیرانشهر، روستای خراشگفت، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۹- مدرسه پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، شهرستان ایذه، روستای سید نور رمه چر ، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۱۰- مدرسه پویانه علم شماره ۱۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای فجر نیک آباد، بهره برداری تابستان  ۱۳۹۹

۱۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه، بخش کوزران، بهره برداری بهار ۱۳۹۹

۱۲- مدرسه پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای کنهر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز پویانه علم شماره ۱۳، خانه فرهنگ پویانه

۱۴- مدرسه پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، گهواره، روستای درویت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-مدرسه پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور پمپ میرزاده، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۶- مدرسه پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور شیرازی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۷- مدرسه پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای محمد آباد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹  

۱۸- مدرسه پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای کوثر حاجی آباد چهزار، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۹- مدرسه پویانه علم شماره ۱۹،استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای امام جعفر صادق چاه سم، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۲۰- مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای دوربن، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۲۱- مدرسه پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش لوداب، روستای آب سردان سفلی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

 ۲۲- مدرسه پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان،  شهرستان نیکشهر،  روستای ناگان ( آهوران)، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۳- مدرسه پویانه علم شماره  ۲۳، استان کرمانشاه ، بخش گهواره، روستای قلعه قاضی، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۴⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۴، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیک شهر، روستای گزمیر بالا، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۵⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۵، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای پردل آباد، بهره برداری بهار ۱۴۰۰ 

۲۶⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۶، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای دوربن، بهره برداری بهار ۱۴۰۰