مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱،استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای سرتنگ‌، تاریخ بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- مدرسه پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای ده کهنه، تاریخ بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- مدرسه پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای آسیاب موسی، تاریخ بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- مدرسه پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای زرده سید محمد، تاریخ بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- مدرسه پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه،کوزران، روستای هفت آشیان، تاریخ بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۶- مدرسه پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه،کوزران، روستای مریوانی بیدگل، تاریخ بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۷- مدرسه پویانه علم شماره ۷، استان لرستان ،شهرستان بروجرد، روستای خان امیر، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۸- مدرسه پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، شهرستان بیرانشهر، روستای خراشگفت، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۹- مدرسه پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان ، منتظر جانمایی از طرف نوسازی خوزستان

۱۰- مدرسه پویانه علم شماره ۱۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای فجر نیک آباد، بهره برداری تابستان  ۱۳۹۹

۱۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه- کوزران، تاریخ بهره برداری بهار ۱۳۹۹

۱۲- مدرسه پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای کنهر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز آموزش پویانه علم شماره ۱۳، مرکز مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان بنیاد

۱۴- مدرسه پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، گهواره، روستای درویت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-مدرسه پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور پمپ میرزاده، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۱۶- مدرسه پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور شیرازی، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۱۷- مدرسه پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای محمد آباد، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹  

۱۸- مدرسه پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای کوثر حاجی آباد چهزار، بهره برداری مهر ۱۳۹۹

۱۹- مدرسه پویانه علم شماره ۱۹، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای امام جعفر صادق چاه سم، بهره برداری مهر ۱۳۹۹

۲۰- مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، بهره برداری مهر ۱۳۹۹