بنام خدای بخشنده

به اطلاع کلیه بورسیه شدگان عزیز میرساند که:

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور و بر اساس حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود، صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد شد.

و از آنجایی که بنیاد پویانه علم، موسسه غیرانتفاعی خصوصی و معاف از مالیات می‌باشد بنابرین مشخصات دریافت کنندگان بورسیه تحصیلی و یا کمک های مالی در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت خواهد گردید.