به نام خدا

گزارش عملکرد مالی بنیاد نیکوکاری پویانه علم در سال ١٣٩۵:

١-جمع واریزی ها به حساب بنیاد مطابق با کارت بانک ١١،٩٩٣،١۵۵،۵٣٩ ریال
٢- اجاره دفاتر بنیاد ١،۵۶٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال که توسط مؤسسین تأمین گردیده است
٣- هزینه ها:
 بورسیه ها: ٧،٨۶۴،٢۵٠،٠٠٠ ریال
حقوق: ١،۶۴٠،٢١۴،١٠٩ ریال
بیمه و مالیات: ٣٢٧،٢١٣،٨٢٨
اموال: ٨٠٢،۴٩١،٩٢۵ ریال
هزینه تعمیر و نگهداری: ٨٨،۴٢۵،٣٠٠ریال
هزینه آب و برق مصرفی: ٣٣،٨٢٠،٣٢۶ریال
هزینه ملزومات مصرفی: ۵٩،١٠۵،٩٠١ ریال
هزینه نوشت افزار: ١٢٣،۴٢٧،٠٠٠ ریال
هزینه پست و تلفن: ١٩،٩١۶،۴٠٣ ریال
هزینه مفاصا حساب اجاره: ۶،٧٠٠،٠٠٠ ریال
هزینه های ثبتی و حقوقی: ٢٣،٠٣٢،٠٠٠ ریال
هزینه خدمات: ٣١،٨۴٢،٠٠٠ ریال
هزینه خوراک: ٢٢،۴٨١،۴١۵ ریال
هزینه ایاب و ذهاب: ١٨،٠٧۶،۴٠٠ ریال
هزینه حمل و نقل: ١٠،۴٣٠،٠٠٠ ریال
هزینه شارژ ساختمان: ۴٢،٢۶۴،١۵٠ ریال
سایر هزینه ها (بلیط و هزینه آزمایش و هدایا ): ٢١،٣٩٠،٢٨٨ ریال
هزینه اینترنت: ٢١،٣٩٠،٢٨٨ ریال
هزینه دفترچه یادداشت: ١٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال(جهت مراسم و تبلیغات در سال٩۶-٩۵)
هزینه بازارچه که تا الان ثبت شده: ١٧٩،١١٩،٩٠٠ ریال
مانده بانک: ٣٢۴،۴٣٩،٧٣۵ ریال
جمع: ١١،٩٩١،١۴٠،۶٨٠ ریال

ما قول داده بودیم که گزارش شفاف عملکرد ارائه نمایم که امیدواریم مورد قبول قرار گیرد.
 در پایان سال از همکارانم در واحد های اجرایی، مالی و اداری که صادقانه برای پیشبرد اهداف بنیاد تلاش نمودند تشکر می نمایم.

مدیریت بنیاد

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.