دبستان پویانه علم شماره بیست و دو

دبستان پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیکشهر، روستای ناگان ( آهوران)، بهره برداری بهار ۱۴۰۰