دبستان پویانه علم شماره ده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای فجر نیک آباد، بهره برداری زمستان  ۱۳۹۹