دبستان پویانه علم شماره ۳۵

مدرسه پویانه علم شماره ۳۵، شیر آباد، مهرستان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱