دبستان پویانه علم شماره بیست و سه

دبستان پویانه علم شماره ۲۳، استان کرمانشاه، بخش گهواره، روستای قلعه قاضی، بهره برداری پایان سال ۱۳۹۹