دبستان پویانه علم شماره بیست و سه

دبستان پویانه علم شماره ۲۳، استان کرمانشاه، بخش ماهیدشت، روستای نامیوند سفلی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱