دبستان پویانه علم شماره ۲۶

دبستان پویانه علم شماره ۲۶، گیشتران بم پشت، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱