دبستان پویانه علم شماره بیست و شش

دبستان پویانه علم شماره ۲۶، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای دوربن، بهره برداری بهار ۱۴۰۰