دبستان پویانه علم شماره بیست و هشت

مدرسه پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای خورنه سلفی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰