دبستان پویانه علم شماره ۲۸

مدرسه پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای خورنه سلفی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰