دبستان پویانه علم شماره ۲۷

مدرسه پویانه علم شماره ۲۷، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای چقاگنو، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰