دبستان پویانه علم شماره بیست و پنج

دبستان پویانه علم شماره ۲۵، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای پردل آباد، بهره برداری بهار ۱۴۰۰