دبستان پویانه علم شماره بیست و چهار

دبستان پویانه علم شماره ۲۴، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیک شهر، روستای گزمیر بالا، بهره برداری بهار ۱۴۰۰