دبستان پویانه علم شماره بیست

مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای دوربن، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹