دبستان پویانه علم شماره دوازده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، شهرستان کرند غرب، روستای کنهر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸