دبستان پویانه علم شماره ۳۶

مدرسه پویانه علم شماره ۳۶، شیر آباد ۲، مهرستان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱