دبستان پویانه علم شماره سی و شش

مدرسه پویانه علم شماره ۳۶، شیر آباد ۲، مهرستان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱