دبستان پویانه علم شماره سی و یک

مدرسه پویانه علم شماره ۳۱ ، اسکان بم پشت ۲، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱