دبستان پویانه علم شماره شانزده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور شیرازی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹