دبستان پویانه علم شماره ۱۹

 مدرسه پویانه علم شماره ۱۹، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای امام جعفر صادق چاه سم، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹