دبستان پویانه علم شماره هجده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای کوثر حاجی آباد چهزار، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹