دبستان پویانه علم شماره هشت

مدرسه پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، شهرستان بیرانشهر، روستای خراشگفت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹