دبستان پویانه علم شماره چهارده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، بخش گهواره، روستای درویت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸