دبستان پویانه علم شماره ۱۱

مدرسه پویانه علم شماره  ۱۱، استان کرمانشاه،بخش کوزران، بهره برداری پائیز ۱۳۹۹