دبستان پویانه علم شماره ۳۷

دبستان پویانه علم شماره ۳۷، استان کرمانشاه، گهواره، روستای تختگاه حسین سلطان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲