مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

 

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- دبستان پویانه علم شماره ۱، استان کرمانشاه،روستای سرتنگ، بهره‎‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- دبستان پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه، روستای ده کهنه، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- دبستان پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه، روستای آسیاب موسی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- دبستان پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه، روستای سید محمد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- دبستان پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای هفت آشیان، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۶- دبستان پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه، روستای مریوانی بیدگل، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۷- دبستان پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، روستای خان امیر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۸- دبستان پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، روستای خراشگفت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۹- دبستان پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، روستای رمه چر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۰- دبستان پویانه علم شماره ۱۰،  استان سیستان و بلوچستان، روستای نیک آباد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۱- دبستان پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه، بخش کوزران، بهره‌برداری پاییز ۱۳۹۹

۱۲- دبستان پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، روستای کنهر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز پویانه علم شماره ۱۳، خانه فرهنگ و ورزش پویانه علم، کوزران، کرمانشاه

۱۴- دبستان پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، روستای درویت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-دبستان پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، روستای موتور پمپ،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۶- دبستان پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، روستای موتور شیرازی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۷- دبستان پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، روستای محمدآباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۸- دبستان پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، روستای حاجی‌آباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۹- دبستان پویانه علم شماره ۱۹، استان سیستان و بلوچستان، روستای امام جعفر صادق، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۰- دبستان پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، روستای دوربن، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۱- دبستان پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، روستای آب سردان،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

 ۲۲- دبستان پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان، روستای ناگان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۳- دبستان پویانه علم شماره  ۲۳،  استان کرمانشاه، بخش ماهیدشت، روستای نامیوند سفلی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۲۴- دبستان پویانه علم شماره ۲۴، استان سیستان و بلوچستان،چابهار، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۲۵- دبستان پویانه علم شماره ۲۵، استان سیستان و بلوچستان، چابهار، جنگارک،  بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۲۶- دبستان پویانه علم شماره ۲۶، استان سیستان و بلوچستان، سراوان، گیشتران بم پشت، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۲۷- دبستان پویانه علم شماره ۲۷، استان کرمانشاه، روستای چقا الهی، بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۸- دبستان پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، روستای خورنه سفلی، بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۹- دبستان پویانه علم شماره ۲۹( زنده یاد احمد باباخانی)، استان کرمانشاه، کرمانشاه، بهره‌برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۰- دبستان پویانه علم شماره ۳۰، استان سیستان و بلوچستان سراوان، اسکان بم پشت ۱، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۱- دبستان پویانه علم شماره ۳۱، استان  سیستان و بلوچستان، سراوان، اسکان بم پشت ۲، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۲- دبستان پویانه علم شماره ۳۲، استان سیستان و بلوچستان، سراوان، عروس جاعان بم پشت، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۳- دبستان پویانه علم شماره ۳۳، استان زاهدان،نصرت آباد، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۴- دبستان پویانه علم شماره ۳۴، استان سیستان و بلوچستان، خاش، نور آباد عمرزهی، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۵- دبستان پویانه علم شماره ۳۵، استان سیستان و بلوچستان، مهرستان، شیر آباد ۱، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۶- دبستان پویانه علم شماره ۳۶، استان سیستان و بلوچستان، مهرستان، شیر آباد ۲، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۷- دبستان پویانه علم شماره ۳۷، استان کرمانشاه، گهواره، روستای تختگاه حسین سلطان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۸- دبستان پویانه علم شماره ۳۸ استان کرمانشاه، گهواره، روستای چقاچوبین، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۹- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۳۹، استان کرمانشاه، گهواره، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۴۰- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۰، استان کرمانشاه، کرند غرب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۱- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۱، استان کرمانشاه، ماهیدشت، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۲- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۲، استان کرمانشاه، سرپل ذهاب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۳- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۳، استان کرمانشاه، روانسر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲