مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

 

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای سرتنگ‌، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- مدرسه پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای ده کهنه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- مدرسه پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای آسیاب موسی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- مدرسه پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه،کرند غرب، روستای زرده سید محمد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- مدرسه پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه،کوزران، روستای هفت آشیان، بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۶- مدرسه پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه،کوزران، روستای مریوانی بیدگل، بهره برداری بهار ۱۳۹۸

۷- مدرسه پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، شهرستان بروجرد، روستای خان امیر، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۸- مدرسه پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، شهرستان بیرانشهر، روستای خراشگفت، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹

۹- مدرسه پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، شهرستان ایذه، روستای سید نور رمه چر ، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۱۰- مدرسه پویانه علم شماره ۱۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای فجر نیک آباد، بهره برداری تابستان  ۱۳۹۹

۱۱- مدرسه پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه، بخش کوزران، بهره برداری بهار ۱۳۹۹

۱۲- مدرسه پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای کنهر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز پویانه علم شماره ۱۳، خانه فرهنگ و ورزش پویانه علم، کوزران، کرمانشاه

۱۴- مدرسه پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، گهواره، روستای درویت، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-مدرسه پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور پمپ میرزاده، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۶- مدرسه پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور شیرازی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۷- مدرسه پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای محمد آباد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹  

۱۸- مدرسه پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای کوثر حاجی آباد چهزار، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۹- مدرسه پویانه علم شماره ۱۹،استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای امام جعفر صادق چاه سم، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۲۰- مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای دوربن، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

۲۱- مدرسه پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش لوداب، روستای آب سردان سفلی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹

 ۲۲- مدرسه پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان،  شهرستان نیکشهر،  روستای ناگان ( آهوران)، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۳- مدرسه پویانه علم شماره  ۲۳، استان کرمانشاه ، بخش گهواره، روستای قلعه قاضی، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۴⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۴، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیک شهر، روستای گزمیر بالا، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۵⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۵، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای پردل آباد، بهره برداری بهار ۱۴۰۰ 

۲۶⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۶، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان تفتان، روستای دوربن، بهره برداری بهار ۱۴۰۰

۲۷⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۷، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای چقاگنو، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۸⁃ مدرسه پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای خورنه سلفی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰