مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۱

مرکز فرهنگی و ورزشی پویانه علم شماره ۴۱، استان کرمانشاه، ماهیدشت، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲