مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۲

مرکز فرهنگی و ورزشی پویانه علم شماره ۴۲، استان کرمانشاه، سرپل ذهاب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲