مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۳۹

مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۳۹، استان کرمانشاه، گهواره، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲