نتیجه مسابقه نقاشی:

 مسابقه نقاشی بین دانش آموزان بنیاد برگزار گردید که تعدادی از عزیزان نقاشی های زیبایی برای ما فرستادند. ما ضمن تشکر از این عزیزان به اطلاع می رسانیم که با رای گیری پرسنل بنیاد سه نقاشی زیر بیشترین رای را آورده اند که به نقاشی اول ۶٠٠،٠٠٠ هزار ریال و به نقاشی دوم و سوم به دلیل رای برابر ۵٠٠،٠٠٠ ریال تعلق گرفت. ضمنا برای سایر عزیزانی که نقاشی ارسال کرده بودند مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ریال جایزه تعلق گرفت. 

رتبه اول

رتبه اول

 

رتبه دوم

رتبه دوم

3 (2)

رتبه سوم