پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماه های بهمن و اسفند دانش آموزان و دانشجویان

با سلام به بورسیه شدگان بنیاد
خبر امروز
به اطلاع دانش آموزان و دانشجویان می رساند که کمک هزینه تحصیلی ماه های بهمن و اسفند از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ قابل برداشت می باشد.
در صورت واریز نشدن مبلغ کمک هزینه مراتب را به کارشناس مرتبط در بنیاد اطلاع دهید.

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما – پویانه