دبستان پویانه علم شماره دو

دبستان پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای ده کهنه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷