دبستان پویانه علم شماره سه

دبستان پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای آسیاب موسی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷