شروع عملیات ساخت مدرسه شش کلاسه بنیاد پویانه علم شماره ۱۱

شروع عملیات ساخت مدرسه شش کلاسه بنیاد پویانه علم شماره ۱۱- کوزران، کرمانشاه