آشنایی با پویانه

بنیاد پویانه علم، یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد که از دی ماه سال ۱۳۹۴ با هدف حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان نیازمند با ارائه امکانات مالی، فکری و مشاوره ای سعی در بر طرف نمودن مشکلات دانش آموزان و دانشجویان و همچنین هموار نمودن راه پیشرفت تحصیلی و شغلی آنان دارد.