دبستان پویانه علم شماره بیست و چهار

دبستان پویانه علم شماره ۲۴، چابهار، استان سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱