دبستان پویانه علم شماره ۲۴

دبستان پویانه علم شماره ۲۴، چابهار، استان سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱